Barnehagens fagområder

Barnehagens fagområder: Møllerdammen Naturbarnehage arbeider bevist med de ulike fagområdene vi har. Hvor barna gjennom tiden de har i barnehagen får ulike opplevelser. Som hjelpemiddel benytter vi oss av didaktiske planer til planlegging og vurdering med utgangspunkt i barns interesser og alder.

Kommunikasjon, språk og tekst: 

God språkutvikling er en viktig del av barnehagens innhold, hvor vi fokuserer på å stimulere til tidlig og god språkutvikling. Barnehagen har oppdaterte bøker, med variert litteratur. Vi drar ofte til biblioteket for å låne bøker de selv vil lese. Når vi arbeider med dette fagområde skal personalet skape en god atmosfære, hvor barna får oppleve glede gjennom høytlesning, fortelling, sang og samtale.

Kropp, bevegelse, mat og helse:

Vår barnehage har stort fokus på et sunt og godt kosthold med varierte aktiviteter og opplevelser ute i skog og mark. Vi skal gi barna et næringsrikt kosthold, og måltidene vi har skal være en viktig del av vår hverdag. Alle avdelingene benytter seg stort av alle de gode turmulighetene vi har i nærmiljøet. 

Kunst, kultur og kreativitet:

Gjennom rike opplevelser med kunst og kultur får barna mulighet til å sanse, eksperimentere, tenke og skape. Hvert år har Møllerdammen Naturbarnehage en dramaforestilling i form av sang, drama og utstillinger. Barna får gjennom et helt år skape noe helt eget, både kostymer, rekvisitter, sanger og egne dramaforestillinger. 

Natur, miljø og teknologi:

Dette fagområdet bidrar til at barna skal bli kjent med og få en forståelse for planter, dyr og årstider. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagehverdagen vår, gjennom å være aktiv bruker av varierte naturområder får barna observere, opplese, erfare og lære om naturens mange spennende planter og dyr. Personalet er med å stimulere barna til å ta i bruk sansene sine og undre seg over alle fenomenene i naturen og teknologiens verden.

Antall, rom og form:

Barna skal ha tilgang til ulike typer spill, teknologi, tellemateriell og formingsmateriell som skal gi de erfaringer og utvikling av matematisk kompetanse. Personalet skal sammen med barna undre seg om likheter, ulikheter, størrelser, tall og former.

Etikk, religion og filosofi:

Barnehagen skal respektere mangfoldet av religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Hvor vi markerer kristne og andre tradisjoner. Barnehagen har et samarbeid med kirken i nærmiljøet, barna får da kjennskap til tradisjoner ved den kristen høytiden. Personalet skal sette av tid til filosofiske samtaler rundt temaer om normer og regler, møte barnas tro, spørsmål og undring på en god og respektfull måte.

Nærmiljø og samfunn:

Barna skal kunne få en innsikt og erfaring med å delta i et demokratisk samfunn gjennom medvirkning i barnehagen og ved utforsking av nærmiljøet rundt barnehagen. Barna skal gå erfaringer ved de valgene og handlingene de gjør som kan påvirke situasjonene både for seg selv og for andre. Barnehagen bruker nærmiljøet rundt barnehagen i Holmestrand Kommune aktivt for å danne gode opplevelser. 

Observasjon:

I Møllerdammen Naturbarnehage bruker vi observasjonsverktøy ved siden av den daglige observasjonen. Vi mener observasjon er et viktig pedagogisk verktøy for oss, som vi bruker for å kunne sikre det enkelte barns utvikling og barnehagens pedagogiske innhold. Om det er noe form for bekymring setter vi i gang tiltak tidlig slik vi kan best mulig støtte barnet til videreutvikling. Dette foregår i tett samarbeid med foreldrene. 

”Alle Med” bruker vi på alle barna (dette kreves samtykke av foreldrene), denne fokuserer på ulike siden ved barns utvikling som språkutvikling, lek, trivsel, sosiale kompetanse og motorikk. 

”TRAS” (tidlig registrering av språkutvikling – i daglig samspill) Dette bruker vi ved behov og skjer i samarbeid og samtykke av foreldrene.